Liberal
Lisansüstü Seminerleri

Özgürlük fikriyatına dair temel literatürden haberdar, akademisyenlik, gazetecilik, uzman-araştırmacılık gibi her türlü entellektüel kariyerinde özgürlükçü perspektifini işlemeye hevesli öğrenciler burada biraraya geliyor!

Bu seminerler senin de fikrî gelişmene rehberlik edebilir ve böylece dünyadaki benzer faaliyetlere katılabileceğin kapılar açabilir!

 

Program:

Sosyal Bilimlere Hayekçi bir Bakış: Kompleksite ve Bilgi Problemi

1. Dönem: 27 Mart – 22 Mayıs 2013 arasında gerçekleştirildi.

2. Dönem: 22 Nisan – 03 Haziran 2014 arasında gerçekleştirildi.

Moderatör: Doç. Dr. Fuat OğuzYıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Bu programda, sosyal olguların anlaşılmasında mevcut sorunlar ele alınarak, sosyal mühendisliğin ötesine geçip, sosyal dünyayı bir bütün olarak anlamaya dönük şekilde Hayek’in ve Avusturya Okulu’nun görüşleri ve bulguları modern kompleksite teorileri ile beraber tartışılacaktır. Seminerlerin ekonomik ve sosyal olaylara yönelik hukukun üstünlüğü ve rekabete dayanan bir bakış açısı kazandırması amaçlanmaktadır.

Seminerlerde ele alınacak konuların başlıcaları şöyle sıralanabilir.

1. Sosyalist hesaplama tartışmaları

2. Ekonomi ve bilgi problemi

3. Hayek’in sosyal ve siyasi felsefesi

4. Kendiliğinden doğan düzen, kompleks sistemler ve sosyal evrim

Okuma Listesi

 

Program

Evrimci Bir Sosyo-Politik Düzen ve Değişim Teorisi: David Hume’un Ahlâk ve Siyaset Felsefesinin Temelleri

Moderatör: Yard. Doç. Dr. Melih Yürüşen, Aksaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğr. Üyesi

23 Mart – 18 Mayıs 2013 arası

Bu program, modern ve post-modern bilgi, insan eylemliliği, etik ve bilim teorilerini derinlemesine etkilemiş olan Hume’un felsefesinin ayırt edici unsurlarını tarihsel bir perspektifle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Seminerlerin zengin konuları arasında İskoç Aydınlanması, bilgi teorisi, erdem, adalet gibi kavramlar, özgürlük - otorite ve güvenlik ilişkisi ile ticaretin fonksiyonları yer almaktadır.

David Hume bir ideo-politik öğreti olarak klasik liberalizmin belki de en önemli kurucu filozofudur. Yine Hume’un modern bir ideo-politik tutum ve gelenek olarak muhafazakarlığın başlangıcına yerleştirilmesine yönelik teşebbüslerin zemininde de Humecu epistemolojisi ve insan eylemliliği teorisi vardır.

Hume, aynı zamanda, Aydınlanma içindeki rolü ve İskoç Aydınlanmasındaki konumuyla modern seküler düşüncenin belki de ilk en saf temsilcisidir. Bu sekülerizm Hume’un insan bilgisinde ve eylemliliğinde ‘akla’ verdiği rolün mahiyeti nedeniyle sosyal alanın ve ilişkilerin tamamını seküler idealler ve hedefler uğruna dönüştürmeye meşruluk tanımayan bir sekülerlik perspektifine açılır.

Programın içeriği bu amaç doğrultusunda şöyle şekillendirilmiştir:

1. David Hume’un Önemi; Aydınlanma ve İskoç Aydınlanması içindeki konumu ve rolü; Hume’un düşüncesinin İskoçya ve İngiltere bağlamında tarihsel arka planı.

2. Hume’un İnsanbilimi; Humecu bilgi teorisinin temel kavramları ve bilgi mekanizması

3. Hume’un insan eylemliliği teorisinin temel kavramları. Tutkular, insan eylemliliği ve akıl. Tutkular tasnifi. İnsan eylemliliğinde ve ahlakî yargıların şekillenmesinde tutkuların ve sempati mekanizmasının rolü. Tutkular ve belli başlı insani etkinlik alanlarıyla ilişkileri.

4. İnsan eylemliliğinde haz ve acı ilkesi ve sempati mekanizmasının fonksiyonu. Sempati mekanizmasının işleyişi ve sosyal düzen. Sempatik taraflılığın aşılması olarak Humecu medeni sosyal düzen. Hume’da aklın işlevi ve Humecu akıl anlayışının sonuçları.

5. Hume’da başlıca ilişki kategorileri; doğal ve suni erdemler ayrımı ve bu ayrımın sempatiyle ilişkisi. Hume’da ekonomik ilişkiler bağlamında adalet ve mülkiyet.

6. Hume’un inovatif buluşu: konvansiyon kavramı ve evrimci sosyal ve siyasi gelişme vizyonu. Politik ilişkiler: Hume’da hükümet ve fonksiyonu. Özgürlük, otorite ve güvenlik. Sosyal ilişkiler: sosyal ve ahlâkî erdemler.

7. Hume’un sözleşmecilik eleştirisi ve etkileri. Hume’un adalet anlayışı: düzen olarak adalet. Hume’da hukuk ve yasal sistem. Hume’da hükümet ve Hume’un ütopik olmayan ideal hükümeti. Hume ve din politikası.

8. Hume’da ticaret ve lüks. Ticaretin işlevi ve etkileri. Genel değerlendirme ve tartışma.

Okuma Listesi

 

Program

Klasik Liberalizm ve Liberteryenizm Okumaları                                                  

Moderatör:  Prof. Dr. Atilla Yaylaİstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi

1. Dönem: 05 Haziran - 24 Temmuz 2013 arasında gerçekleştirildi.

2. Dönem: 06 Mayıs – 10 Haziran 2014  arasında gerçekleştirildi.

Bu program, klasik liberal geleneğin ve liberteryenizmin tarihî ve felsefî köklerini, temel görüşlerini anlamayı ve günümüzün temel problemlerini bu perspektiflerden ele alarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Seminerlerin ana temaları arasında bireycilik, temel haklar, mülkiyet, sivil toplum, piyasa ekonomisi, kendiliğinden doğan düzen, liberal demokrasi, devletin yeri, adalet ve barış yer almaktadır.

Okuma Listesi:

1. Hayek: Çağımız İktisat ve Siyaset Felsefesine Katkısı, Eamonn Butler, Liberte Yayınları

2. Hayek’in Liberalizm Anlayışı, Atilla Yayla (derleyen), Kesit Yayınları

3. Hukuk, Yasama ve Özgürlük, Friedrich A. von Hayek, İş Bankası Yayınları

4. Özgürlük Yolu, Atilla Yayla, Liberte Yayınları

5. "Siyasi Bir İdeal Olarak hukuk Devleti", Friedrich A. Von Hayek, Hukuk Devleti (derleme), Liberte Yayınları

6. Hayek'in Hukuk ve Adalet Teorisi, Sururi Aktaş, Liberte Yayınları

Okuma Listesi

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı