Liberal
N. Cenk Sayber İktisat Ödülleri belli oldu!

2022 N. Cenk Sayber İktisat Ödülleri 
belli oldu!

Doktora tez alanında “İkili Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Türkiye İçin Yapısal Çekim Modeli Yaklaşımı” başlıklı çalışmasıyla 
Emrah Eray Akça

Yüksek lisans tez alanında “Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Büyümeye Etkileri:
Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama” başlıklı çalışmasıyla
Recep Çinkılıç

Prof. Dr. Ahmet Uzun, Dr. Can Gürlesel ve Prof. Dr. Selahattin Togay'dan oluşan jüri tarafından
ödüle layık bulunmuştur.
Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

Ödül takdim programı

19 Ocak 2023 Perşembe

Saat 20.30

Programı LDT Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=XYnZeVhViOk

Başvuru yapan tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Emrah Eray Akça Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde doktora çalışmasını tamamlamıştır.
Tez Başlığı: İkili Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Türkiye için Yapısal Çekim Modeli Yaklaşımı

 

Tez Konusu: "Çalışmanın genel analiz bulguları, Türkiye’nin dış ticaretinin ağırlıklı olarak kendi ve ticaret ortaklarının ekonomik büyüklükleri tarafından şekillendiğine işaret etmektedir. Ayrıca, dış ticaret maliyetlerini etkileyen fiziki mesafe, sınır etkisi, kültürel benzerlik ve ticaret ortağı ülkenin denize kıyısı olup olmaması gibi coğrafi faktörlerin, Türkiye’nin dış ticaret gelişmelerinde belirleyici unsurlar oldukları sonucuna varılmıştır. Uluslararası ticaret anlaşmaları Türkiye’nin mal ihracatını artırırken, bu anlaşmaların mal ithalatı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Bununla birlikte ticaret ortağı ülkenin Dünya v Ticaret Örgütü üyeliğinin, Türkiye’nin mal ticareti üzerinde negatif yönde etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Gerek Türkiye’nin gerekse ticaret ortağı ülkelerin kurumsal kalite ve ticarette serbestlik düzeylerindeki pozitif yönlü gelişmelerin Türkiye’nin mal ticareti üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı sonucu ve reel döviz kuru hareketlerinin ise Türkiye’nin mal ticareti gelişmelerinde belirleyici unsurlardan biri olduğu sonucu temel saptamalarımız arasında yer almaktadır. Çalışmada ayrıca Linder etkisinin Türkiye’nin dış ticaret gelişmeleri bakımından geçerli olmadığına işaret eden ve ihracat yapısının asıl olarak endüstriler arası ya da dikey endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleştiğini destekleyen bulgular dikkat çekmektedir."

Recep Çinkılıç
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde yüksek lisans tezini tamamlamıştır.
Tez Başlığı: Mülkiyet hakları ve ekonomik büyümeye etkileri: Seçilmiş OECD ülkeleri üzerine bir uygulama
Tez Konusu: "Kurum ve kurumsal yapı kavramları son dönemlerde iktisat alanında en çok incelenen alanlardan biri olmuştur. Özellikle yeni büyüme teorileri, kurumsal yapıların ve kurumların önemi üzerine odaklanmıştır. İktisat biliminin temel sorunlarından olan kaynak tahsisi konusunda, son yıllarda mülkiyet haklarının da önemi vurgulanmaktadır. Mülkiyet hakkından kaynaklanan kullanma, gelir elde etme ve transfer etme haklarının kurum perspektifinde ve özel mülkiyet kapsamında ekonomik büyümeye etkisi, ekonomik aktörler kadar dikkat çekmektedir. Mülkiyet hakları kurumsal yapının ve ekonomik büyüme sürecinin önemli unsurlardan biri olarak düşünülmektedir."

***
Müteşebbis N. Cenk Sayber'in katkılarıyla her yıl düzenlenen İktisat Ödüllerine

Ø  İnsanlık medeniyetinin gelişmesinde, zenginliğin ve refahın artışında serbest piyasa ekonomisinin, mülkiyet hakkının, sözleşme hürriyetinin, işbölümünün, rekabet ve ticaret serbestisinin rolünü vurgulayan veya dikkate alan veya münhasıran göz ardı etmeyen;
Ø  İktisat alanında yapılmış;
Ø  1 Ocak 2015 tarihinden sonra tamamlanmış (2022 Ödülü için geçerli)
Ø  Master tezi veya doktora tezi ile 
başvuru yapılabilir.

Master Tezi Ödülü          Doktora Tezi Ödülü
5.000 TL                          10.000 TL

Jüri Üyeleri
o   Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
o   Prof. Dr. Can Fuat Gürlesel, Ekonomist - Danışman
o   
Prof. Dr. Selahattin Togay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı